náš Proejkt

Rekonštrukcia konvenčných systémov eps s ústredňami mhu 103, 106 a 108

V súčasnej dobe sú v mnohých objektoch v prevádzke staršie konvenčné (slučkové) systémy EPS s ústredňami MHU 102, 103, 106 a 108 (dodávané pod značkami TESLA a LITES). Vzhľadom k tomu, že ich výroba bola ukončená pred viac ako 10 rokmi a niektoré náhradné diely a súčiastky sú už nedostupné, sú stále zložitejšie a nákladnejšie ich opravy. Pripojené existujúce konvenčné hlásiče sa stále opravujú a je predpoklad, že sa ešte niekoľko rokov budú opravovať.
Z tohto dôvodu a z dôvodu možnej postupnej rekonštrukcie existujúcich systémov EPS, bola vyvinutá multiadresná jednotka MHY 416, pomocou ktorej je možno existujúce hlásiče na existujúcom káblovom vedení pripojiť na nové adresovateľné analógové ústredne. V prípade nutnej rekonštrukcie starších konvenčných systémov tak nie je nutná celková rekoštrukcia existujúceho systému EPS, ale postačuje len výmena existujúcich ústrední EPS za novú a jej doplnenie o jednu alebo viac (podľa počtu existujúcich ústrední) multiadresných jednotiek MHY 416. Multiadresné jednotky je možno pripojiť k analogovým adresným ústredniam MHU 110/256 adries), MHU 115 (256 adries) alebo MHU 111 (512 adries), pričom jedna multiadresná jednotka MHY 416 obsadí 25 adries.Jednou novou analogovou adresnou ústredňou a niekoľkými multiadresnými jednotkami ( podľa počtu existujúcich ústrední) ide preto nahradiť niekoľko existujúcich konvenčných ústrední. Kapacitu novej ústredne doporučujeme voliť podľa počtu existujúcich hlásičov tak, aby v prípade výmeny existujúcich konvenčných hlásičov za nové analógové interaktívne, bol dostatočný počet potrebných adries. V prípade ďalšej postupnej rekonštrukcie ide jednotlivé slučky odpojiť z multiadresnej jednotky, konvenčné hlásiče vymeniť za interaktívne adresné a tie pripojiť priamo na adresnú linku analógovej ústredne. Takto ide postupne zrekonštruovať celý systém EPS.
Jednotka multiadresná sa zapojuje do adresnej linky ústredne. Na adresnej linke adresovateľnej ústredne obsadí 25 po sebe idúcich adries. Prvá adresa multiadresnej jednotky slúži k prenosu informácie o prípadnej poruche napájacieho zdroja, z ktorého je jednotka napojená, ďalších 24 adries potom slúži k prenosu informácie a stave existujúcich 24 slučiek s konvenčnými hlásičmi. Pre elimináciu planých poplachov je multiadresná jednotka vybavená nastaviteľnou funkciou opakovaného nulovania. Z dôvodu vyššieho prúdového odberu existujúcich hlásičov a z dôvodu galvanického oddelenia vedenia sa existujúcimi hlásičmi od adresnej linky novej ústredne je nutné napájať multiadresnú jednotkou z pomocného zálohovaného zdroja 24 V s certifikátom CPD ( podmienka podľa EN 54-4).

Zdroj: http://www.lites.cz/index.php?action=0&tablo=4 .